er-ef.net

Opterećenja - Pomoć unos podataka

Vanjska širina objekta

Vanjska širina predstavlja vanjsku dimenziju objekta mjerenu po zabatnoj strani objekta uključivo s debljinama vanjskih zidova (zabat - strana objekta gdje se pogledom vidi nagib krovne konstrukcije).
To je najčešće i kraća stranica objekta, ali ne mora biti.

Vanjska širina objekta

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [10,21] ili [10.21]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Vanjska dužina objekta

Vanjska dužina (vanjska duljina) predstavlja vanjsku dimenziju objekta mjerenu po uzdužnoj strani objekta uključivo s debljinama vanjskih zidova.
To je najčešće i duža stranica objekta, ali ne mora biti.

Vanjska duljina objekta

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [32,46] ili [32.46]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Visina objekta do strehe

Visina objekta predstavlja dimenziju objekta mjerenu od poda objekta do strehe objekta odnosno do vrha vertikalnog zida objekta.
To je najčešće i visina vanjskog zida na uzdužnoj strani objekta.

Visina objekta do strehe

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [3,25] ili [3.25]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Raster primarnih nosača

Raster primarnih (glavnih) nosača predstavlja tlocrtnu osnu udaljenost između dva susjedna glavna nosača koja su predmet statičkog proračuna - korisno ukoliko računamo primarne nosače na objektu ravninskim programima (2D). Ukoliko navedeno polje postavimo na [5.00] m sva prikazana djelovanja će se prikazati po jednici dužine tog konstruktivnog elementa (po m1 tog nosača).

Primjer: Ako je neko vertikalno djelovanje na krovnu plohu intenziteta 1.25 kN/m2 krovne plohe te ako je međusobni razmak (raster) glavnih nosača 3.00 m onda je jačina tog djelovanja po m1 tog nosača u ravninskom 2D sustavu 1.25 × 3.00 = 3.75 kN/m1.

Ukoliko se ne računaju nikakvi specifični elementi konstrukcije te nije potreban izlaz u kN/m1 predmetne konstrukcije ili ako se računa konstrukcija u 3D tada se preporuča ovo polje postaviti na [1.00]. Na taj način prikazani rezultat između kN/m1 i kN/m2 daje iste vrijednosti odnosno polje raster ne utječe na izračun djelovanja.

Raster primarnih nosača

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [5,00] ili [5.00]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Nadmorska visina

Nadmorska visina objekta (apsolutna visina, altituda) je visina podnožja objekta iznad zemlje u odnosu na prosječnu visinu mora.
Prosječne nadmorske visine gradova/područja:

Bjelovar: 135 m.n.m.
Delnice: 696 m.n.m.
Đakovo: 111 m.n.m.
Đurđevac: 121 m.n.m.
Gospić: 656 m.n.m.
Imotski: 435 m.n.m.
Karlovac: 112 m.n.m.
Knin: 220 m.n.m.
Koprivnica: 149 m.n.m.
Kutina: 149 m.n.m.
Lipik: 153 m.n.m.
Mrkopalj: 824 m.n.m.
Našice: 157 m.n.m.
Ogulin: 343 m.n.m.
Osijek: 94 m.n.m.
Otočac: 459 m.n.m.
Pazin: 291 m.n.m.
Petrinja: 106 m.n.m.
Požega: 164 m.n.m.
Psunj: 982 m.n.m.
Rijeka: 120 m.n.m.
Sinj: 308 m.n.m.
Sisak: 98 m.n.m.
Sl. brod: 96 m.n.m.
Sljeme: 988 m.n.m.
Varaždin: 173 m.n.m.
Vinkovci: 90 m.n.m.
Virovitica: 122 m.n.m.
Vukovar: 108 m.n.m.
Zagreb: 122 m.n.m.
Nadmorska visina

Mjerna jedinica [m.n.m.] metara nad morem
Primjer unosa [120,65] ili [120.65]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Dužina strehe na lijevoj strani objekta

Dužina (duljina) strehe predstavlja tlocrtnu udaljenost vanjskog ruba strehe od pripadajućeg vanjskog ruba zida.

Dužina strehe na lijevoj strani objekta

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [0,75] ili [0.75]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Ne

Dužina strehe na desnoj strani objekta

Dužina (duljina) strehe predstavlja tlocrtnu udaljenost vanjskog ruba strehe od pripadajućeg vanjskog ruba zida.

Dužina strehe na desnoj strani objekta

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [0,75] ili [0.75]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Ne

Dužina strehe na južnom zabatu objekta

Dužina (duljina) strehe predstavlja tlocrtnu udaljenost vanjskog ruba strehe od pripadajućeg vanjskog ruba zida.

Dužina strehe na južnom zabatu objekta

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [0,50] ili [0.50]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Ne

Dužina strehe na sjevernom zabatu objekta

Dužina (duljina) strehe predstavlja tlocrtnu udaljenost vanjskog ruba strehe od pripadajućeg vanjskog ruba zida.

Dužina strehe na sjevernom zabatu objekta

Mjerna jedinica [m] metar
Primjer unosa [0,50] ili [0.50]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Ne

Nagib krovne plohe lijevo

Nagib krovne plohe predstavlja kut koji zatvara horizontalna ploha poda i kosa krovna ploha, mjeren uvijek pozitivno.
Za unos se koriste decimalni stupnjevi sa dvije decimale. Stupnjeve, minute i sekunde treba prije unosa pretvoriti u decimalne stupnjeve. Radijane treba prije unosa pretvoriti u decimalne stupnjeve.

Primjer: 0,35rad (radiana) => 22,281g (gradi) => 20°3'0" (stupnjeva minuta sekundi) => 20,05° (decimalnih stupnjeva).

Nagib krovne plohe lijevo

Mjerna jedinica [°] stupanj (decimalni)
Primjer unosa [22,25] ili [22.25]
Mogući unos 0,25 - 89,75
Obavezan unos Da (ukoliko je omogućeno zbog tipa krovne plohe)

Nagib krovne plohe desno

Nagib krovne plohe predstavlja kut koji zatvara horizontalna ploha poda i kosa krovna ploha, mjeren uvijek pozitivno.
Za unos se koriste decimalni stupnjevi sa dvije decimale. Stupnjeve, minute i sekunde treba prije unosa pretvoriti u decimalne stupnjeve. Radijane treba prije unosa pretvoriti u decimalne stupnjeve.

Primjer: 0,35rad (radiana) => 22,281g (gradi) => 20°3'0" (stupnjeva minuta sekundi) => 20,05° (decimalnih stupnjeva).

Nagib krovne plohe desno

Mjerna jedinica [°] stupanj (decimalni)
Primjer unosa [22,25] ili [22.25]
Mogući unos 0,25 - 89,75
Obavezan unos Da (ukoliko je omogućeno zbog tipa krovne plohe)

Stalno opterećenje - G

Stalno opterećenje (en: Dead load, de: Ständige last) obuhvaća vlastitu težinu konstrukcije i svih nepokretnih dijelova koji se nalaze na konstrukciji, dakle opterećenja od pokrova, štafli, vjetrovnih spregova i slično.

Detaljnije možete pročitati na stranici pomoć o normi EN 1991.

Stalno opterećenje - G

Oznaka u programu G
Mjerna jedinica Pokrov, vjetrovni spregovi i dr.: [kN/m2] kilonewton po kvadratnom metru;
Sekundarni nosači (štafle, letve, sekundarci): [cm] centimetar, [kN/m2] kilonewton po kvadratnom metru
Primjer unosa [0,35] ili [0.35]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Opterećenje snijegom - S

Opterećenje snijegom odnosno djelovanje snijega na konstrukciju (en: Snow load, de: Schneelast) spada u promjenjiva opterećenja te obuhvaća djelovanje snijega.

Smjer djelovanja: Vertikalno na tlocrtnu krovnu površinu (i kao sila za snijeg na snjegobranima i snijeg koji visi na rubu krova). Opterećenje snijegom djeluje vertikalno i odnosi se na horizontalnu projekciju površine krova, te se odnosi na snijeg koji je prirodno napadao.

U slučaju snijega na snjegobranima (Fs), snjegobrani se dijele na dvije vrste:

  1. linijski/točkasti snjegobrani koji su montirani u više paralelnih osi, paralelnih sa strehom krova, pokrivenošću po cijeloj krovnoj plohi i
  2. linijski/točkasti snjegobrani koji su montirani u jednoj osi paralelnoj sa strehom krova, neposredno u njenoj blizini.

Horizontalni razmak snjegobrana predstavlja međusobnu udaljenost snjegobrana os-os (slučaj 1.) ili horizontalnu udaljenost snjegobrana do ruba strehe (slučaj 2.).

Detaljnije o možete pročitati na stranici pomoć o normi EN 1991.

Opterećenje snijegom - S

Oznaka u programu S
Mjerna jedinica Snijeg, Sk, područje: [kN/m2] kilonewton po kvadratnom metru;
Snijeg što visi preko ruba krova (Se): [koeficijent], [kN/m1] kilonewton po dužnom metru
Primjer unosa [1,25] ili [1.25]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Opterećenje vjetrom - W

Opterećenje vjetrom odnosno djelovanje vjetra na konstrukciju (en: Wind load, de: Windlast) spada u promjenjiva opterećenja te obuhvaća djelovanje vjetra.
Smjer djelovanja: Kvazistatički pritisak koji djeluje okomito na površinu objekta (i tangencijalno kao sila trenja niz površinu objekta).

Područje i Vref,0 su definirana prema geografskom položaju objekta. Koeficijent izloženosti, Regija i Ce(z) definira se prema kategoriji zemljišta, regiji i odgovarajućim parametrima. Koeficijent vanjskog tlaka (Cpi) Omogućene su tri opcije pozitivnog/negativnog koeficijenta koje se najčešće upotrebljavaju:

Sila trenja je izuzetno bitna kod elemenata i konstrukcija kod kojih vjetar djeluje uzduž velikih površina. Odvojeno definirana (krov i zid) ovisno o tome na koju plohu djeluje i o 'hrapavosti' te plohe.

Detaljnije možete pročitati na stranici pomoć o normi EN 1991.

Opterećenje vjetrom - W

Oznaka u programu W
Mjerna jedinica Vjetar: [kN/m2] kilonewton po kvadratnom metru;
Sila trenja vjetra po plohi: [kN] kilonewton;
Koeficijent izloženosti, Regija, Ce(z): [koeficijent]
Primjer unosa [0,45] ili [0.45]
Mogući unos 0.01 - ∞
Obavezan unos Da

Tip krovne konstrukcije

Krovna konstrukcija može biti izvedena kao:


Primjer unosa [Dvostrešni]
Mogući unos [Dvostrešni] ili [Jednostrešni] ili [Ravni]
Obavezan unos Da

Norma

Trenutno su u Republici Hrvatskoj važeće dvije norme vezane za izračun vanjskih djelovanja koje se do kraja 2010. godine mogu paralelno koristiti prema proizvoljnom odabiru projektanta.
U Opterećenjima se mogu odabrati sljedeće norme:


Primjer unosa [HRN]
Mogući unos [HRN EN 1991] ili [HRN]
Obavezan unos Da

Djelovanje vjetra po plohama objekta

Zasebni prozor naziva "Detaljni prikaz ploha vjetra na sve strane objekta" prikazuje grafički i numerički silu djelovanja vjetra na pojedinu plohu objekta ovisno o smjeru djelovanja vjetra gledano tlocrtno na objekt. Navedeni prozor se pojavljuje samo u slučaju odabira EN norme i djelovanja vjetra.

Kote na crtežu iznad tlocrta su prikazane u dve "veličine":

Djelovanje vjetra po plohama objekta

Analiza opterećenja

Zasebni prozor naziva "Analiza opterećenja" prikazuje tekstulani oblik analize opterećenja pripremljen za umetanje u statički proračun kao njegov početni dio. Analiza konstrukcije je također najčešće obuhvaćena opisom.

Analiza opterećenja je sastavni dio svakog statičkog proračuna i u njoj se nalaze podaci poput: osnovni podaci o građevini i položaju građevine, statički sistem (statički model), kombinacije opterećenja, izd. Nadalje se u analizi opterećenja definiraju sva vanjska i druga mjerodavna opterećenja (stalno, promjenjivo (snijeg, vjetar), izvanredno...) i njihove utjecajne površine. Također se tu razmatraju svi elementi koji posredno ili neposredno utjeću na promatranu konstrukciju. Analiza opterećenja bi trebala odrediti i mjerodavna opterećenja.

U programu Opterećenja imate mogućnost selektivnog prikaza i ispisa. S lijeve strane Analize opterećenja se nalazi vertikalni prostor sa pojedinim elementima prikaza i mogućnošću odabira. Uključivanjem ili isključivanjem nekog elementa definirate njegov prikaz i ispis.
Poljem 'Označi' su vam dana tri tipska predloška sa kojima možete brzo odabrati neki sistem prikaza (standardno - najčešći elementi su označeni, minimalno - samo osnovne stvari su označene, sve - sve je označeno).
Također ako želite da zapamti vaš predložak (čak i nakon gašenja programa), označite željene elemente i snimite ih pritiskom na bliži gumb 'Snimi'. Odnosno ako želite izbrisati svoj snimljeni 'Predložak' snimite praznu listu (nijedan element označen). Ako nemate snimljen vlastiti predložak Analiza opterećenja će se uvijek otvoriti na predlošku 'standardno'.
Sastavni dio Analize čini i lokacija građevine (ovo polje se ne može trajno snimiti) te polja 'Sjedište' - sjedište tvrtke i 'Projektant' (ova dva polja se mogu trajno snimiti, čak i nakon gašenja programa, pritiskom na bliži gumb 'Snimi').

Prilikom eventualnog ispisa vas Opterećenja prvo pitaju za podešavanje dimenzije papira (A4 - standardni format papira) i za margine ukoliko ih želite promijeniti te nakon toga u sljedećem dijalogu za odabir printera i konačni ispis. Analizu opterećenja također možete i spremiti na disk u obliku .rtf datoteke.

Analiza opterećenja


Napomena: Decimalna oznaka [,] ili [.] ovisi o jezičnim postavkama u Windowsima. Preporuka je da se za unos brojeva i decimalnog znaka koristi numerički dio tipkovnice i decimalna oznaka sa tog dijela tipkovnice.

Opterećenja Povijest razvoja Pomoć - Osnovno Pomoć - Unos podataka Pomoć - Norma EN 1991
er-ef.net About Me News Comments Downloads
Copyright © www.er-ef.net